Chu Du dùng kế hoả thiêu xích bích

Sau khi chiến thắng đại quân phiệt Viên Thiệu ở Quan Đô, Tào Tháo đã thống nhất được phía bắc Trung Quốc, thế lực ngày thêm lớn mạnh. Tiếp đến lại chiếm lĩnh Kinh Châu, dùng những tướng lĩnh ở Kinh Châu thành thạo thuỷ chiến như Sái Mạo,Trương Doãn…. huấn luyện thuỷ quân, tích cực chuẩn bị diệt nước Ngô.

Trong quân Tào, có một người tên là Tưởng Cán, vốn có chút tình bạn cũ với đô đốc Chu Du (175 – 210) nên xin với Tào Tháo được đi Đông Ngô để dò la tin tức quân sự. Tưởng Cán đến doanh trại quân Ngô, Chu Du đã biết được ý định của hắn, bèn vờ viết một lá thư đầu hàng của Sái Mạo, Trương Doãn, trong thư nói rằng: ”Không lâu nữa sẽ dâng đầu của Tào Tháo”. Tưởng Cán lập tức lấy trộm bức thư đó, rồi không kịp chào hỏi, bỏ ra về. Tào Tháo xem thư, nổi cơn tức giận, không cần xem xét đầu cuối ra sao, giết Sái MạoTrương Doãn ngay lập tức.

Sau này Tào Tháo mới soát xét ra rằng mình đã trúng phải kế phản gián của Chu Du, hết sức ân hận. Bởi vì trong quân Tào, phần lớn là người miền bắc, không quen đò giang sông nước, khi qua sông, thuyền chiến chòng chành, khá nhiều tướng sĩ đã bị ốm đau những vị tướng sở trường về sông nước như Sái Mạo, Trương Doãn thì bị giết mất rồi, lại càng chẳng lấy ai ra huấn luyện thuỷ quân.

Chu Du sai Bàng Thống vờ hàng Tào Tháo và ”hiến kế” rằng: ”Dùng dây xích néo chặt ba mươi đến năm mươi chiếc thuyền chiến lại với nhau thành một bè, làm như thế binh lính ở phía bắc không quen thuyền bè sẽ không bị chao đảo trên mặt nước nữa.

Tào Tháo cho rằng, nếu như bị địch dùng hoả công, thì hết cách ẩn nấp. Bàng Thống nói:

– Dùng hoả công ắt phải nhờ sức gió, lúc này đang là ngày đông tháng giá, hễ hơi có gió thổi, thì mười phần đến tám chín phần là gió tây bắc, ta đang ở bờ bắc, Đông Ngô ở bờ nam, họ mà dùng hoả công, chẳng hoá ra lại tự mình đốt mình hay sao? Tào Tháo lại trúng kế liên hoàn của Bàng Thống, dùng dây xích cột chặt các thuyền chiến lại với nhau. Nhưng do không có nội ứng, liên quân của Tôn Lưu không có cách nào đến gần thuyền của quân Tào để châm lửa được.

Also Read: Gia Cát Lượng làm xe trâu gỗ ngựa máy

Một hôm, Chu Du cho gọi các tướng lĩnh, bảo họ chuẩn bị lương thảo cho ba tháng, nhất định phải đánh cho quân Tào lui về. Lão tướng Hoàng Cái khuyên Chu Du hãy nên quy thuận triều đình, hai người tranh cãi nhau. Chu Du tức giận quá hô quân vào đẩy Hoàng Cái ra chém đầu. Các tướng sĩ hết lời khuyên can, xin hãy khoan hồng xử tội Hoàng Cái. Chu Du bèn ra lệnh tả hữu nọc Hoàng Cái ra đánh đủ năm mươi gậy, đánh đến nỗi ông già này tan nát cả thịt da, máu me đầm đìa, ngất xỉu đi ngay tại chỗ. Toàn quân từ trên xuống dưới chẳng ai không ngấm ngầm thương xót: Ngày hôm sau, Hoàng Cái liền sai tâm phúc đưa thư cho Tào Tháo, nói ông ta không chịu nổi sự tức giận với Chu Du, chuẩn bị ra hàng Tào Tháo. Tào Tháo sai người đi dò hỏi nghe nói Hoàng Cái quả thực là bị Chu Du đánh cho chết đi sống lại, bèn yên trí ngồi giương mắt ra chờ Hoàng Cái sang hàng. Được năm sáu hôm sau, Hoàng Cái lại gửi đi một bức thư nói: ”Chu Du canh gác rất nghiêm ngặt, không thoát ngay ra được, trong mấy ngày này thế nào cũng có thuyền chở lương thực tới, mặt sông sẽ do tôi tuần tra, đến lúc ấy nhìn trên thuyền cứ thấy cắm cờ rồng xanh tức là thuyền chở lương thực, cũng tức là thuyền sẽ quy thuận triều đình.” Tào Tháo mừng lắm, nhưng hắn đâu có biết rằng, đó chính là ”khổ nhục kế” của Hoàng Cái.

Sau khi Hoàng Cái đã lừa gạt được lòng tin của Tào Tháo, chuẩn bị mấy chục chiếc thuyền lớn, trên thuyền chứa đầy rơm khô, lau sậy và đổ đẫm dầu, nhựa, trên che kín bằng vải dầu, trên mũi thuyền nào cũng cắm cờ rồng xanh. Tất cả mọi việc sắp đặt đâu vào đấy, mời Chu Du đi kiểm tra. Hôm ấy, gió nổi lên rất to, bọt sóng đập toé cả lên bờ. Chu Du đứng nhìn một hồi, bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, suýt nửa ngã nhào, về đến doanh trại liền lăn ra ốm.

Gia Cát Lượng đang ở Đông Ngô du thuyết cho Tôn Lưu liên minh lúc ấy cũng đến thăm và nói:

– Tôi có một bài thuốc, có thể chữa cho đô đốc được.

Nói xong viết ra mười sáu chữ

“Muốn phá Tào công

Phải dùng hoả công

Mọi việc đủ cả

Chỉ thiếu gió đông”.

Chu Du giật mình nói:

Ông đã biết căn bệnh rõ của tôi như thế, thì chữa như thế nào xin hãy chỉ bảo cho.

Gia Cát Lượng nói ông có phép thuật mượn gió đông, bèn sai người lập pháp đàn, cố ý làm trò huyền hoặc, tế trời mượn gió. Thực ra là Gia Cát Lượng rất hiểu thiên văn, xưa có câu ”đông chí nhất dương sinh”, lúc này dương khí mới nổi, thế nào cũng thổi gió đông. Quả nhiên đến ngày đông chí, gió đông nam bỗng nổi lên. Hoàng Cái lại gửi một lá thư nữa cho Tào Tháo, hẹn rằng đêm ấy sẽ mang mấy chục thuyền lương thực sang bờ bắc xin hàng. Buổi tối Hoàng Cái dẫn một đoàn thuyền đến thẳng doanh trại của Tào Tháo. Đang ngồi xếp bằng trên thuyền chỉ huy chờ nghe tin vui, Tào Tháo chợt nghe thấy tiếng thanh la khua vang, trên mặt nước thoáng cái hiện ra mấy con rồng lửa, ”thuyền liên hoàn” không thể tránh được vào đâu, cháy lan sang nhau thành một biển lửa. Đại quân Tôn Lưu thừa dịp này xuất kích trên toàn tuyến, đánh gục mấy chục vạn quân của Tào Tháo. Cuối cùng Tào Tháo chỉ còn cách mang theo một ít tàn quân bại tướng tìm phương chạy trốn.

Sau trận Xích Bích, thế lực Tào Tháo yếu dần. Thế là cục diện chân vạc giữa ba nước Nguy, Thục, Ngô đã hình thành.

Mưu lược

5/5 - (8 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận