Tào Tháo cướp lương ở ô sào

Tào Tháo giao chiến với Viên Thiệu ở Trận Quan Độ, do quân của Viên Thiệu đông, Tào Tháo chỉ còn cách cầm cự chờ thời cơ. Hiềm một nỗi quân lương đã cạn, dần dần không chống chọi nổi, xem chừng sắp thua trận đến nơi.

Đúng vào lúc đó, mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Du đang không được Viên Thiệu tin dùng còn bị nhục mạ nữa bèn lấy cớ có quan hệ với Tào Tháo từ ngày còn bé nên đã đi theo Tào Tháo. Thấy vậy, Tào Tháo mừng không để đâu hết thành tâm đón nhận, đồng thời khiêm tốn hỏi Hứa Du kế sách thắng Viên Thiệu.

Hứa Du nói:

Lương là nguồn sống của quân đội. Đang cầm cự với địch, thắng bại còn chưa rõ, thì bên nào nhiều lương thực bên ấy thắng, không có lương thực ắt là thua. Hiện giờ lương thảo của Viên Thiệu đều tập trung ở Ô Sào, hắn sai Thuần Vu Quỳnh coi giữ, Quỳnh chỉ ham uống rượu, phòng bị rất sơ sài. Ông chỉ cần chọn một đội tinh binh, giả danh là Tưởng Kỳ tướng lĩnh của Viên Thiệu mang quân đi hộ tống lương thực, rồi lừa dịp đốt cháy lương thực của chúng, như vậy thì quân của Viên Thiệu ắt sẽ rối loạn lên ngay.

Tào Tháo mừng lắm, khoản đãi Hứa Du rất trọng thể. Ngày hôm sau, Tào Tháo tự chọn ra năm ngàn quân mã bộ, chuẩn bị thân chinh đến ở Sào cướp lương. Bộ tướng Trương Liêu khuyên rằng:

– Ô Sào là nơi Viên Thiệu chứa lương thực, lẽ nào lại không có bố phòng, thừa tướng chỗ nên khinh địch, hơn nữa Hứa Du mới sang với ta, không hẳn đã đáng tin cậy.

Tào Tháo cười bảo:

– Không cần phải đa nghi như thế. Hứa Du chạy sang với ta, đó chính là trời muốn cho Viên Thiệu phải thua. Hiện nay lương thực của quân ta sắp hết, khó mà chịu đựng nổi nữa, nếu không dùng kế sách của Hứa Du, thì chẳng khác gì ngồi mà chờ chết. Vả lại nếu Hứa Du nói không thật, sao lại chịu ở trong doanh trại của ta? Xin các người đừng ngăn ta nữa!

Also Read: Biện bạch giỏi, sứ giả ngô thoát chết

Trương Liêu nói:

– Thế thì cũng phải đề phòng Viên Thiệu thừa cơ đến đánh úp doanh trại ta.

Tào Tháo cười bảo:

– Ta đã tính đâu vào đấy rồi.

Ngay sau đó truyền lệnh Tuân Du, Giả Hủ, Tào Hồng cùng Hứa Du ở lại giữ doanh trại; Hạ hầu Đôn, Hạ hầu Uyên mang một cánh quân mai phục ở bên trái; Tào Nhân, Lý Điển đem một cánh quân mai phục ở bên phải, để đề phòng bất trắc. Lại lệnh cho Trương Liêu, Hứa Chử ở phía trước, Từ Hoảng, Vu Cấm ở phía sau, bản thân Tào Tháo và các tướng lĩnh khác thì ở tuyến giữa, tất cả có năm nghìn tinh binh giương cao cờ của Viên Thiệu, lính tráng người nào cũng mang theo củi khô, im lặng đợi lúc sẩm tối, đi về phía Ô Sào…

Qua mấy trại lính của Viên Thiệu, lính ở đó đều hỏi là ở bộ phận nào, Tào Tháo cho người ra ứng phó:

– Tưởng Kỳ phụng mệnh đến Ô Sào để bảo vệ lương thực.

Quân của Viên Thiệu thấy cờ hiệu là của mình, cũng thôi không hỏi gì thêm, quân của Tào Tháo dọc đường suôn sẻ. Đến được Ô Sào, cũng vừa hết canh tư. Tào Tháo lệnh cho quân sĩ xếp củi khô vào xung quanh kho lương rồi châm lửa đốt. Lúc ấy có một cánh quân của Viên Thiệu chở lương thực quay về Ô Sào, thấy kho lương bị cháy, vội đến để ứng cứu. Thám tử lại phi báo với Tào Tháo:

– Quân Viên Thiệu đang đuổi theo quân ta. Các tướng nói:

Xin thừa tướng hãy chia quân chống lại

Tào Tháo hô lớn:

– Mọi người hãy cứ biết tấn công lên phía trước, và cần phải đốt sạnh hết lương thực ở Ô Sào đã. Khi giặc đến sát đằng sau, lúc ấy hãy hay.

Thế là quan quân đem hết sức ra chiến đấu, phá tan được Ô Sào, khói lửa ngút trời, sáng rực bốn phía, lương thảo của Viên Thiệu cháy sạch, và cũng báo trước điềm thất bại của Viên Thiệu.

Mưu lược

5/5 - (6 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận