"Thắng bại là chuyện
thường tình của binh gia"

TÀO THÁO