“Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia”

Tào Tháo