Phu nhân Lưu Tri Viễn can Vua

Hậu Hán Cao Tổ Lưu Tri Viễn thống lĩnh đại quân đóng ở Tấn Dương, nghĩ đến quân sĩ vất vả mệt nhọc, cần phải khao thưởng kịp thời để động viên. Do đánh nhau liên miên, ngân khố trống rỗng, biết lấy đâu ra kinh phí lớn này?

Một hôm ông gọi cả quần thần lẫn phu nhân Lý thị vào bàn bạc chuyện khao thưởng. Lưu Tri Viễn nói:

– Quân đội chúng ta chiến đấu vì dân, đánh Nam dẹp Bắc, vất vả hết mực. Nay thiên hạ mới định, nên chú trọng khao thưởng ba quân. Hiện giờ quân tư không đủ, biết lấy gì để úy lạo tướng sĩ đây?

Quần thần biết Lưu Tri Viễn đã có dự định, không tiện nói nhiều, chỉ kính cẩn lắng nghe. Phu nhân Lý thị cũng cho rằng chồng có cao kiến rồi nên cười đợi nói tiếp.

– Ta muốn trưng thu của cải của dân chúng ở khu vực Tấn Dương để uý lao tướng sĩ. Các vị thấy thế nào?

Các đại thần người thì nói được, người thì nói không được khiến Lưu Tri Viễn chưa biết quyết định ra sao. Ông quay sang nhìn phu nhân Lý thị, như muốn ngầm trưng cầu ý kiến của bà.

Also Read: Ngô Quyền mượn thuỷ triều diệt địch

– Lý thị đứng đậy, bà thẳng thắn nói:

Thiếp không chủ trương thu tiền bạc của dân để khao thưởng quân sĩ. Bệ hạ còn nhớ không, bệ hạ sáng lập đại nghiệp thiên cổ ở Hà Đông, muôn dân vì chúng ta mà lưu lạc cùng khốn, chịu biết bao nhiêu đau khổ! Bây giờ ta vẫn chưa hề có một chút ơn mưa móc nào đối với họ, lại cướp đoạt vốn liếng sinh sống của họ, há chẳng phải là ngược lại với tôn chỉ thiên tổ cứu giúp muôn dân sao?

– Quần thần đưa mắt nhìn nhau, đều lo lắng cho bà, nếu Lưu Tri Viễn không nghe được lời nói thẳng, hoá ra chẳng rước hoạ vào thân sao?

Nào ngờ Lưu Tri Viễn lại chăm chú nghe phu nhân nói, gật đầu lia lịa, giờ thấy bà ngừng lại, ông nôn nóng hỏi:

– Thế thì, các tướng sĩ sẽ không được khao thưởng à?

Ý thiếp không phải thế, Hoàng hậu đáp – Xin bệ hạ ra lệnh, đem tất cả quân tư có trong quân ra khao thưởng các tướng. Tuy ban thưởng không hậu nhưng, chỉ cần nói rõ sự khó khăn, ai nỡ oán giận nữa?

Lưu Tri Viễn nghe theo lời khuyên của phu nhân, gạt bỏ ý định trưng thu tiền của dân chúng. Lần khao thưởng ấy tuy đơn giản, nhưng biết chuyện trong quân đều vui mừng đón nhận.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận