Gia Cát Lượng làm xe trâu gỗ ngựa máy

Gia Cát Lượng nhiều phen đi đánh dẹp mở đường, đường xá xa xôi, việc cung ứng lương thảo, ngoài cách dùng trâu ngựa ra, còn chế ra một loại xe người vừa kéo vừa đẩy, gọi là: ”trâu gỗ, ngựa máy”.

Có một hôm, Gia Cát Lượng đã lệnh cho bộ tướng của mình đem một ngàn quân sĩ dùng xe loại này từ Kiếm Các đến thẳng Kỳ Sơn, đi đi về về chuyện chở lương thảo cung ứng cho quân Thục. Tư Mã Ý nhận được tin tức của lính canh: ”Quân Thục dùng loại xe trâu gỗ ngựa máy chuyên chở lương thảo, người không mệt mỏi lắm, mà lại chẳng cần rơm cỏ để nuôi trâu ngựa”.

– Tư Mã Ý hoảng sợ vội sai hai bộ tướng của mình dẫn năm trăm quân sĩ, đến đêm mai phục ở con đường mà quân Thục chở lương buộc phải đi qua, cướp lấy mấy chiếc xe. Sau đó lại sai một trăm thợ giỏi, tháo ngay ra trước mặt, rồi theo kích thước đó, đóng theo hình dáng những chiếc xe đó, chưa đầy nửa tháng, đã đóng được hơn hai nghìn xe. Tiếp theo, lệnh cho mấy bộ tướng của mình, mang theo một nghìn quân sĩ dùng những chiếc xe đó, tới Lũng Tây chuyên chở lương thực đi đi lại lại mãi không dứt.

Lại nói quân Thục trận ấy về báo với Gia Cát Lượng rằng bị cướp đi mất mấy cỗ xe. Gia Cát Lượng cười bảo:

– Ta chỉ có mất mấy cái xe để về sau sẽ lấy được rất nhiều lương thảo của quân Ngụy.

Bộ hạ của ông chẳng ai hiểu ra sao.

– Mấy ngày sau, bộ hạ lại báo lên với Gia Cát Lượng:

Tư Mã Ý đã dùng xe trâu gỗ ngựa máy chở lương thảo đến Lũng Tây.

Đọc thêm: Tôn Lượng xử cứt chuột trong mật ong

– Gia Cát Lượng mừng lắm, nói:

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta! – Ngay lập tức lệnh cho bộ tướng Vương Bình:

– Tướng quân hãy mang theo một nghìn quân, cải trang thành quân Ngụy, ban đêm lẻn vượt qua Bắc Nguyên, nói là quân đi tuần lương, trực tiếp đến thẳng chỗ chở lương, đánh tan tác bọn quân lính chở lương rồi cho chở những xe đầy lương thực, đó quay trở lại Thấy vậy quân Nguỵ thế nào cũng đuổi gấp, lúc ấy sai quân tháo hết lưỡi trong miệng con trâu gỗ ngựa gỗ lại. Thì cả trâu lẫn ngựa đều không thể hoạt động được, rồi bỏ mặc chúng ở đấy mà chạy. Quân Nguỵ đẩy cũng không đẩy được, kéo xe đi không kéo được khiêng lên không khiêng nổi. Ta sẽ cử tiếp quân đến đấy, tướng quân hãy quay lại tra cái lưỡi vào con trâu gỗ vào rồi dắt về. Quân Nguỵ sẽ nghi là ma quỷ mà không dám đuổi theo nữa đâu.

Sau khi Vương Bình đẫn quân đi, Gia Cát Lượng gọi Trương Ngực tới dặn dò:

– Tướng quân hãy đem theo năm trăm quân sĩ, hoá trang thành ma quỉ, lấy màu ngũ sắc bôi lên mặt, một tay cầm cờ thêu một tay cầm gươm, bên mình đeo những quả bầu có chứa các chất cháy, thuốc nổ, mai phục ở chân núi. Chờ cho đoàn xe đến gần liền đốt lửa lên và nhất tề xông ra đuổi theo đoàn xe. Quân Nguỵ thấy vậy, át sẽ hoài nghi đó là quỷ thần, không dám đuổi theo nữa.

Trương Ngực vâng lệnh đi rồi, Gia Cát Lượng tiếp tục điều binh khiển tướng, chuẩn bị đi tiếp ứng cho hai tướng Vương Trương và bố trí một ít lực lượng đi chặn đường rút của Tư Mã Ý. Thế là theo mưu kế của Gia Cát Lượng, quả nhiên là quân Thục đã cướp được một số lớn lương thực của quân Ngụy.

5/5 - (8 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận