Kế mượn dao phá địch của Lưu Bị

Sau khi đánh thắng Lã Bố, Tào Tháo bèn nhân dịp các quân phiệt địa phương hỗn chiến, đã đón Hiến Đế về Hứa Đô, từ đó, ông ta ép thiên tử để lệnh chư hầu, giành được quyền chủ động hơn so với các quân phiệt khác.

Lúc bấy giờ Lưu Bị cầm quân đóng ở Từ Châu, thu nhận Lã Bố vừa bị Tào Tháo đánh bại và đã nhượng Tiểu Bái ở gần Từ Châu để Lã Bố đóng quân. Sợ rằng Lưu Bị, Lã Bố sẽ liên quân với nhau đánh lại mình, cho nên Tào Tháo đã cho triệu tập các thuộc hạ của mình bàn cách đối phó.

Võ tướng Hứa Chử khẳng khái hiên ngang nói:

– Tôi xin mang năm vạn quân tinh nhuệ, lấy đầu của Lưu Bị, Lã Bố về đây dâng lên thừa tướng.

Mưu sĩ Tuân Úc thì chống lại rằng:

Hứa tướng quân dũng cảm thì có dũng cảm thật đấy, nhưng không biết dùng kế, ngày nay Hứa Đô mới được chọn làm kinh đô, lòng người còn chưa yên, không nên dùng binh vội vàng như thế, tôi có một kế, có thể làm cho chúng tự tiêu hao lực lượng.

Tào Tháo hỏi:

– Mưu kế gì vậy!

Tuân Úc nói:

– Ngày nay tuy đóng ở Từ Châu, nhưng Lưu Bị còn chưa có chiếu mệnh. Thừa tướng có thể dâng sớ lên triều đình, xin hoàng thượng giáng chiếu cho Lưu Bị làm Từ Châu mục, đồng thời viết một mật thư bảo ông ta giết Lã Bố đi. Nếu việc này mà thành công, thì Lưu Bị sẽ không còn có tướng tài giúp sức nữa. Nếu như việc không, thành Lã Bố ắt sẽ căm giận mà giết Lưu Bị Kế này gọi là kế “hai hổ tranh mồi”.

Tào Tháo mừng lắm, liền tâu trình Hán Hiến Đế về việc bổ nhiệm Lưu Bị. Sau đó cử sứ sang Từ Châu, phong Lưu Bị làm chinh đông tướng quân, Nghị thành đình hầu, lãnh chức Từ Châu mục, ngoài ra còn gửi kèm một bức thư riêng.

Lại nói Lưu Bị ở Từ Châu nghe tin Hiến Đế đã dời đô về Hứa Đô đang định dâng biểu chúc mừng. Chợt nghe người hầu vào báo có chuyên sứ của hoàng đế tới, vội vàng ra khỏi thành cung kính đón vào trong phủ vái nhận lệnh trên. Tạ ơn xong rồi Lưu Bị mở tiệc chiêu đãi sứ thần. Vị chuyên sứ nói:

Also Read: Kế mai phục mười mặt của Tào Tháo

– Đại nhân được nhận lệnh này, là có công tiến cử của Tào thừa tướng đấy! Nói xong lén lấy thư riêng của Tào Tháo ra đưa cho Lưu Bị.

Sau khi bóc thư xem, Lưu Bị trầm ngâm và nói:

– Việc này cần phải bàn bạc thêm đã.

Tiệc tàn, Lưu Bị cho xếp đặt để chuyên sứ nghị ngơi tại nhà khách, còn mình bàn bạc suốt đêm với mọi người.

Trương Phi nói:

Lã Bố vốn là con người không tình không nghĩa, giết thì giết chứ sao?

Lưu Bị nói:

– Người ta thua trận nên mới chạy theo ta, nếu giết hắn, là bất nhân bất nghĩa rồi!

Trương Phi nói:

– Làm người tốt khó lắm!

Lưu Bị không nói gì nữa.

Ngày hôm sau Lã Bố vào chúc mừng Lưu Bị, vừa được triều đình bổ nhiệm Lưu Bị tỏ lời cám ơn, chợt thấy Trương Phi rút gươm ra bước vào sảnh đường, định giết Lã Bố, Lưu Bị vội ra ngăn lại.

Lã Bố kinh hoàng hỏi:

– Tại sao ông ấy lại định giết tôi?

Trương Phi nói:

– Tào Tháo nói ngươi là người bất nghĩa, bảo anh ta giết ngươi đi?

Lưu Bị mắng át đi ngay, lệnh cho Trương phi phải ra khỏi sảnh đường vẫy tay bao Lã Bố cùng với mình đi vào gian sau nói cho Lã Bố biết đầu cuối sự việc rồi lại đưa bức mật thư cửa Tào Tháo cho Lã Bố xem:

Lã Bố xem xong tràn nước mắt ra nói:

Đây chính là Tào Tháo muốn xoáy sâu vào quan hệ giữa hai chúng ta.

Lưu Bị nói:

– Huynh trưởng khỏi phải bận tâm tôi không bao giờ làm những điều bất nhân bất nghĩa như thế.

Lã Bố cám ơn đi cám ơn lại. Lưu Bị đã mời Lã Bố ở lại uống rượu hai bên vui vẻ hết mức rồi mới chia tay. Quan Vũ, Trương Phi đều cằn nhằn.

– Tại sao huynh trưởng không, giết Lã Bố đi.

Lưu Bị nói:

– Chớ có nhìn nông cạn như thế…Đó là Tào Tháo sợ ta và Lã Bố liên kết với nhau nên bày ra kế đó. Sao mình lại có thể mắc mưu của hắn được.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận